Sản phẩm đấu giá: Bột ngũ cốc và bột mần gạo huyết rồng .

Ngày bắt đầu: 19.11.2020 - (Thứ 5) 20:30

Ngày kết thúc: 26.11.2020 - (Thứ 5) 20:30 - (Đã kết thúc)

Trạng thái: Thất bại << Quay lại

Danh sách thành viên đang đấu
STT Thành viên Uy tín Lượt đấu Giá đấu hiện tại Thời gian