Sản phẩm đấu giá: Victorinox Swiss army

Ngày bắt đầu: 10.06.2021 - (Thứ 5) 19:26

Ngày kết thúc: 17.06.2021 - (Thứ 5) 19:26 - (Đã kết thúc)

Trạng thái: Thất bại << Quay lại

Danh sách thành viên đang đấu
STT Thành viên Uy tín Lượt đấu Giá đấu hiện tại Thời gian