Sản phẩm đấu giá: Đấu giá đôn lục giá gỗ hương ta

Ngày bắt đầu: 13.01.2021 - (Thứ 4) 21:04

Ngày kết thúc: 20.01.2021 - (Thứ 4) 21:04 - (Đã kết thúc)

Trạng thái: Thất bại << Quay lại

Danh sách thành viên đang đấu
STT Thành viên Uy tín Lượt đấu Giá đấu hiện tại Thời gian
1 M371*d774*R271 100% 1 1,000 đ 10:14:42 - 14/01/2021