Sản phẩm đấu giá: Đồng hồ Citizen NH8354-58A

Ngày bắt đầu: 05.12.2019 - (Thứ 5) 20:36

Ngày kết thúc: 12.12.2019 - (Thứ 5) 20:36 - (Đã kết thúc)

Trạng thái: Thất bại << Quay lại

Danh sách thành viên đang đấu
STT Thành viên Uy tín Lượt đấu Giá đấu hiện tại Thời gian